การเมืองข่าวสังคมหนังสือพิมพ์

ศอ.บต.ร่างระเบียบกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและครอบคลุมทุกด้าน

ศอ.บต.ร่างระเบียบกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและครอบคลุมทุกด้าน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือกรณีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การพิจารณาสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการในการดำเนินงานในพิธีศพแก่ประชาชน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้แทนจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมบัญชีกลาง, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, กรมการปกครอง, ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) ของ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือกรณีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิ ในการขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการในพิธีศพแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีพิจารณาสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าช้า เนื่องจากต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศอ.บต. จึงได้พิจารณาร่างระเบียบเพื่อกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนและผู้ได้รับผลกระทบลักษณะเดียวกัน ให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและครอบคลุมทุกด้าน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณความไม่สงบ สำหรับกรณีพิจารณาสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพ ศอ.บต. ได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องโดยภายในสิ้นเดือน (พ.ย.) นี้น่าจะได้ข้อยุติที่เป็นระบบ เบื้องต้นได้มีการหารือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดย ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบเสร็จสิ้นแล้ว และจะพิจารณาทบทวนภายในสัปดาห์หน้า โดยร่างระเบียบฉบับนี้จะครอบคลุมทุกมิติในด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ ศอ.บต. ได้จัดเตรียมงบประมาณเรื่องของการเยียวยา เมื่อร่างระเบียบนี้ผ่านการพิจารณาทุกกระบวนขั้นตอนแล้วก็จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ทันที

Comment here