พระอริยสงฆ์ ผู้มีเมตตาจิตสูง หลวงปู่มูล จารุวณฺโณ อายุ 101 ปี วัดสมศรี บ้านโคกสี ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชีวประวัติย่อ หลวงปู่มูล จารุวณฺโณ พระอริยสงฆ์เมืองดอกคูนผู้มีเมตตาจิตสูงสมถะเรียบง่ายทำกิจของสงฆ์มิเคยขาดโปรดศรัทธาญาติโยมทุกระดับชั้นไม่เลือกคนรวยหร

Read More

ติดตามให้กำลังใจและประสานการดำเนินงานและแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ และสมาชิกของชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

14 ส.ค.65 เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกียกกายพัฒนา จำกัด ถ.ทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร น.ต.สุธรรม ระ

Read More