กิจกรรมเพื่อสังคมข่าวสังคม

ติดตามให้กำลังใจและประสานการดำเนินงานและแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ และสมาชิกของชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

14 ส.ค.65 เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกียกกายพัฒนา จำกัด ถ.ทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
น.ต.สุธรรม ระหงษ์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตดุสิต นายรัฐพงศ์ ระหงษ์ เลขานุการ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมเขตบางซื่อ-ดุสิต เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ เพื่อติดตาม ให้กำลังใจและประสานการดำเนินงานและแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ และสมาชิกของชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมลงพื้นที่ประกอบไปด้วย นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พอช. นางสาวสุมล ยางสูง ผอ.ภาค กทม.ฯ พอช. และคณะเจ้าหน้าที่ พอข.ภาค กทม.ฯ
สำหรับโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานเกียกกายพัฒนา จำกัด จำนวน 32 ครัวเรือน เป็นโครงการเพื่อรองรับแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬเดิม และสมาชิกจาก ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าเดิมที่รับผลกระทบจากการหรือย้ายจากที่เดิมที่จะต้องคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ มาเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ในบริเวณที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารเรือนแถวสูงสามชั้นจำนวน 4 ชุดขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่เนื่องจากมีผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทิ้งงานกำลังหาผู้รับเหมาก่อสร้างใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อเร่งการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาอาศัยอยู่อย่างเร่งด่วนต่อไป โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จะได้ประสานงานกับคณะผู้บริหาร พอช. อย่างใกล้ชิด เร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบไฟฟ้าระบบประปาในชุมชน และการช่วยเหลืออื่นตามภารกิจของกระทรวงฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

Comment here