การศึกษาข่าวสังคม

คณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรค โควิด-19

“นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์”นายอำเภอท่าตะโกและคณะกรรมการ”
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก คณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดสถาบันการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่34) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอท่าตะโก ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 1,848 คน และบุคลากรทางการศึกษา 130 คน
ในการนี้คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลฯ ได้กำชับให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำถึงความสำคัญของแผนเผชิญเหตุหากพบผู้ติดเชื้อ covid-19 ที่เป็นนักเรียน หรือหากพบว่ามีนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผลการตรวจติดตามและประเมินผลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคาดว่าโรงเรียนจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ณัฐวุฒิ ยอดหมวก/ภาพข่าวรายงาน

Comment here