TV Onlineการเมืองข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ำต้องโปร่งใส คุ้มค่า บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ประชาชน

ลุงป้อม ประชุมจัดทำงบบูรณาการปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส คุ้มค่า บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ประชาชน

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 11 แผนงาน และมอบหมายให้ผมเป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการ จำนวน 3 แผนงาน ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ รองรับการดำเนินการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ผม เป็นประธาน คณะที่ 1 ซึ่งมี 3 คณะย่อย ได้แก่
คณะที่ 1.1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะที่ 1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
คณะที่ 1.3 การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

โดยแต่ละเรื่องได้มีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นผู้ประสานและบูรณาการจัดทำงบประมาณ รองรับการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนหลัก กำหนดไว้ การประชุมในวันนี้ จึงเป็นการพิจารณากรอบงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ทั้ง 3 แผนงาน ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณดำเนินการต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการทุกท่านจะร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอให้ สมช. กอ.รมน. และ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพกำกับการทำงานของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ดูความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบงบประมาณอื่นๆ ทั้งงบประมาณตามภารกิจหน่วยงาน งบประมาณยุทธศาสตร์ งบประมาณเชิงพื้นที่

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เกื้อหนุนกันและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการทำให้ภาคใต้สงบสุขร่มเย็นต่อไป ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในหลายกระทรวง จึงมีความจำเป็นที่ทุกหน่วยงาน จะต้องบูรณาการกันอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมลดความซ้ำซ้อน และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทฯน้ำ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายขณะนี้ เรายังต้องเผชิญกับสถาณการณ์โรคโควิด 19

ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานให้รัดกุม เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ด้านแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลจะช่วยให้การดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

Comment here