TV Onlineกิจกรรมเพื่อสังคมข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

การรถไฟฯ สรุปยอดการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

การรถไฟฯ สรุปยอดการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 301,156 คน สามารถดูแลการเดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ มีรถโดยสารเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้พ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ รวม 170 ขบวนต่อวัน และเพิ่มขบวนรถพิเศษรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ รวม 7 ขบวน ในเส้นทาง กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ และกรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ ซึ่งสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยมีขบวนรถรับส่งผู้โดยสารได้เพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และสามารถดูแลผู้โดยสารเดินทางไปและกลับได้อย่างปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ

ส่วนภาพรวมของจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 301,156 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 120,462 คน และเชิงสังคม 180,694 คน เป็นผู้โดยสารขาออก 148,892 คน ผู้โดยสารขาเข้า 152,264 คน โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 91,801 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 82,022 คน สายเหนือ 71,444 คน และสายตะวันออก 36,630 คน ซึ่งภาพรวมการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีผู้โดยสารใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีผู้ใช้บริการ 269,379 คน

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ผู้โดยสาร ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย โดยไม่จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการเข้าจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าสถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง การรักษาระยะห่าง Social Distancing พร้อมสแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Comment here