ข่าวเศรษฐกิจ/IT

“เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่แก้ปัญหาถั่วลิสงราคาตกต่ำ”

“เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่แก้ปัญหาถั่วลิสงราคาตกต่ำ”

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพื้นที่บ้านเฮี้ย หมู่ 1 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางประนอม ยะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลปัญหาถั่วลิสงที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ราคาผลผลิตถั่วลิสงราคาตกต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 4-5 บาท ในปี 2562 ราคากิโลกรัมละ 10-11 บาท ซึ่งเป็นพันธุ์ถั่วลิสงไทนาน 9 และพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ในพื้นที่ 120 ไร่ เกษตรกร 469 ราย มีปริมาณผลผลิตจำนวน 1,401 ตัน โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ประสานทางตลาดไทในการส่งผลผลิตถั่วลิสงจำนวนดังกล่าวไปจำหน่าย ซึ่งเกษตรกรได้ตกลงราคากับทางตลาดไทในราคากิโลกรัมละ 15 บาท และเกษตรจังหวัดน่านได้แนะนำกลุ่มเกษตรกรในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้ใช้ตลาดนำการผลิตโดยตั้งผู้ประสานงานหลักของกลุ่ม ทำการผลิตผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ประกอบการ ให้แนวทางการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ถั่วลิสงเพื่อให้มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มและทำให้ภาครัฐสามารถเข้ามาสนับสนุนกลุ่มในด้านต่าง ๆ ได้ และให้แนวทางการแปรรูปผลผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่สามารถสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปถั่วลิสงให้แก่กลุ่มได้วงเงินถึง 2 แสนบาท


บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Comment here