กิจกรรมเพื่อสังคมข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงาน ททท.แพร่จัดกิจกรรม “รวมพลคนปีขาล 2565”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงาน ททท.แพร่จัดกิจกรรม “รวมพลคนปีขาล 2565”ในมาตรการควบคุม สถานการณ์ ตรวจ ATKอย่างเข้ม เพื่อหาเชื้อป้องกันการแพร่กระจาย covid 19 ก่อนเข้าร่วมพิธี“องค์พระธาตุช่อแฮ”
จังหวัดแพร่ และ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัด กิจกรรม“รวมพลคนปีขาล 2565”ในมาตรการควบคุม สถานการณ์ ตรวจ ATKอย่างเข้ม เพื่อหาเชื้อป้องกันการแพร่กระจาย covid 19 กับนักท่องเที่ยวทุกคนก่อนเข้าร่วมพิธีที่ “องค์พระธาตุช่อแฮ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่ สร้างบรรยากาศภาพลักษณ์ เมืองท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยชูความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ “องค์พระธาตุช่อแฮ” พระธาตุประจา ปีนักษัตร “ปีขาล” เชื่อมโยงสู่เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน เพื่อเชิญชวนผู้ที่เกิดนักษัตร “ปีขาล” และ “ปีชง” รวมถึงผู้ที่เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา มาท่องเที่ยวเสริมบุญบารมี สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา และใช้โอกาสนี้ เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ทาให้เกิดการพักค้าง เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน นาสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากภายในจังหวัดแพร่ตลอดทั้งปีเสือทอง
พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุ ช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ เป็นวัดประจาปีเกิดสาหรับคนที่เกิด “ปีขาล” หรือ “ปีเสือ”ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอกด้านซ้าย และพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโอกาสเวียนครบรอบนักษัตรปีขาล ในปี พ.ศ.2565 นับเป็นโอกาสมงคลยิ่ง เพราะ “12ปี มีเพียง 1 ครั้ง” ตามตานานความเชื่อเรื่อง 12 นักษัตร ทั้งนี้ ทางวัดพระธาตุช่อแฮฯ ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนปีขาลที่วัดตลอดทั้งปี ทั้งรูปแบบ On-site และ Online โดยความพิเศษปีนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 ได้กาหนดจัด “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจาปี2565” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระธาตุช่อแฮ พิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุช่อแฮพระราชทาน พิธีอัญเชิญตุงถวายบูชาพระธาตุช่อแฮเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชชนนีพันปี ทรงเจริญชนมายุครบ 90 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีฯ พิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์วันเสาร์ปฏิบัติธรรมอายุยืนยาววันอาทิตย์ พิธีทาบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม การแข่งขันตีกลองปูจาพญาขาล การจาหน่ายสินค้าชุมชนโอทอป และไฮไลท์เชิญรับชมขบวนเครื่องสักการะขบวนแห่เครื่องสักการะเพื่อบูชาองค์พระธาตุอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาจาก ทั้ง ๘ อาเภอของจังหวัดแพร่ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ และขบวนแห่ตุงหลวง
ด้าน นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2565จังหวัดแพร่ได้ส่งเสริมให้เป็น ปีท่องเที่ยวปีขาล ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลคนปีขาล2565” (Year of The Tiger 2022) หัวใจหลัก คือ “องค์พระธาตุช่อแฮ” เป็นพระธาตุประจาปีเกิดสาหรับผู้ที่เกิดปีขาล โดยใช้รูป “เสือ” เป็นสื่อสัญลักษณ์การจัดงาน และ“ตุงไชย” เป็นส่วนเสริมที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน วัด และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมการกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การ “เตรียมเมือง” อาทิ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) กิจกรรมรวมพลคนปีขาล 2565 เพื่อทิศทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์จังหวัด ต่อเนื่องด้วยการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนดูแลเรื่องความสะอาดบ้านเรือน ถนนหนทาง สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เข้าสู่ การ “แต่งเมือง” มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ “ตุงไชย” ตามสถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน บ้านพักอาศัย ตลอดจนริมถนนสายสาคัญของจังหวัดแพร่ ซึ่งตุงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาพระธาตุช่อแฮฯ เตรียมพร้อมสู่การ “เปิดเมือง” สร้างการรับรู้วงกว้างด้วยการ Kick Off งานแถลงข่าวกิจกรรมรวมพลคนปีขาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมภายใต้แผนดาเนินการ ให้สอดรับกับธีมปีขาล เพื่อสร้างสีสันความน่าสนใจต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจูงใจให้นักท่องเที่ยวเลือกจุดหมายปลายทางของ การเดินทางมาที่จังหวัดแพร่มากขึ้น
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง การเชื่อมโยงกิจกรรมกระตุ้นการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ว่า บทบาทของ ททท. นอกจากการจัดทาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ททท. ยังผลักดันแนวคิดเรื่อง “เสน่ห์การท่องเที่ยวย้อนวันวานเพื่อนาเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่” ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดแพร่ในอีกมิติหนึ่ง สอดแทรกกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ “ถวายตุงไชย” ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และทุกวัดทั่วทั้งจังหวัดแพร่ เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว ได้รู้จักเมืองแพร่ เมืองแห่งตุง สัมผัสบรรยากาศเสน่ห์วันวานเมืองเหนือดั้งเดิมที่มีความเนิบช้าและน่าหลงใหลอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ นอกเหนือจากบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการถวายตุงแล้ว ยังจะได้รับความปลื้มปริ่มอิ่มเอมใจที่ได้เห็นผลงานตุงแต่ละตัวจากฝีมือ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน บรรจงถัก ทอ ตัด ตกแต่งลวดลายมงคลอย่างวิจิตรงดงาม ประดับประดาอวดสู่สายตาแขกบ้านแขกเมือง ทั่วทุกวัดและทุกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวสอดรับกิจกรรมปีขาลของจังหวัด ด้วยแคมเปญ #เสือนอนกิน ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 โดยร่วมกับสถานประกอบการท่องเที่ยว จานวน 55 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐาน SHA. และ SHA PLUS มอบคูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท/คน สาหรับผู้ที่เกิดในนักษัตร “ปีขาล” และ “ปีชง” (ปีวอก ปีมะเส็ง ปีกุน) ที่จองและชาระเงินค่าห้องพักตามเงื่อนไขกิจกรรมฯ ไม่เพียงเท่านั้น ททท.ขอแนะนา กิจกรรมผ่อบ้านแอ่วเวียงยามค่า (Phrae sightseeing Night Tour) กิจกรรมที่ได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (รางวัลกินรี ปี 2564) เป็นกิจกรรมสันทนาการรูปแบบใหม่ ด้วยรูปแบบการนั่งรถรางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ กว่า 10 จุด ชมความงดงามเมืองแพร่/ภาพ/ข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

Comment here