TV Onlineกิจกรรมเพื่อสังคมข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเกษตรท่องเที่ยวภาคกลางภาคเหนืออาหารแนะนำอาหารแนะนำ

รมช.ประภัตร เปิดงานแพะแห่งชาติ ที่จังหวัดชัยนาท

รมช.ประภัตร เปิดงานแพะแห่งชาติ ที่จังหวัดชัยนาท มุ่งหวังพัฒนาการเลี้ยงแพะ แกะ รองรับการขยายตัวของตลาดฮาลาลในอนาคต พร้อมปักหมุดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะเพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย ส่งเสริมการบริโภคให้มากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 และงานประกวดแพะ-แกะ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดแพะ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สนามบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วม
รมช.ประภัตร กล่าวว่า แพะถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลในปี 2564 พบว่าทั่วประเทศไทย มีเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงแพะจำนวน 85,000 ราย และมีจำนวนแพะเนื้อและแพะนม รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านตัว โดยสามารถส่งออกแพะไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ปีละประมาณ 200,000 ตัว ซึ่งแพะที่เลี้ยงในภาคกลางจะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 100 – 120 บาท และแพะจากภาคใต้จะมีราคากิโลกรัมละ 120 – 130 บาท ซึ่งในภาพรวมแล้วตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการแพะอีกจำนวนมาก
“การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่ออาชีพการเลี้ยงแพะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกรรายเล็กและรายใหญ่ รวมถึงนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ประสบการณ์ มีการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยี ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกแพะให้มากขึ้น รองรับการขยายตัวในอนาคตสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อไป” รมช.ประภัตร กล่าว
สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านพัฒนาการกรมปศุสัตว์ และแพะ แกะ นิทรรศการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรและปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ นิทรรศการวิชาการและนิทรรศการมีชีวิต แสดงพันธุ์ แพะ แกะ การสาธิตด้านอาหารสัตว์ ด้านการผสมเทียมแพะ ด้านการพัฒนาพันธุ์แพะ และผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และการขับเคลื่อนพัฒนาแพะ แกะ ด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป การตลาด การร่วมดำเนินงานกับกรมปศุสัตว์ และสถาบันการศึกษาของกลุ่ม / เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะ จากทั่วประเทศ การประชุมวิชาการและเสวนาเกษตรกร การแข่งขัน การสาธิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนมแพะ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้าน จัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ นมแพะ เครื่องสำอางจากนมแพะ อุปกรณ์ฟาร์ม อาหารจากนมแพะ สินค้า OTOP จากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสถานศึกษา ที่สำคัญที่สุด ได้จัดให้มีการประกวดแพะประเภทต่าง ๆ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดแพะ รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม Grand Champion
นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เชิญพี่น้องเกษตรกร/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แพะทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการแพะประเทศไทย ในการรวมพิกัดของดีของเด็ดผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แพะครบวงจรทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย ชูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ เช่น เนื้อแพะแช่แข็ง แกงแพะ แพะหัน แพะแดดเดียว ชาบูแพะ แพะปิ้งย่าง นมแพะพร้อมดื่ม ชีสนมแพะ ไอศกรีมนมแพะ เครื่องสำอางค์นมแพะ เครื่องหนังจากแพะ ฯลฯ
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ สามารถปักหมุดร้านตนเอง
โดยการสแกน QR Code : ลงทะเบียนร้านผลิตภัณฑ์แพะ เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหมุดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะในประเทศไทย
ส่วนผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะได้โดยการโดยการสแกน QR Code ค้นหาร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โทร 02-653-4444 ต่อ 3377

Comment here