ข่าวเกษตร

พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดจัดสัปดาห์วันดินโลก

พช. แม่สอด จัดกิจกรรม “Great food from good soil for better life awareness week.: ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” เนื่องในวันดินโลก (World Soils Day) ประจำปี 2565

วันนี้ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด เดินทางมาเป็นประธานในเปิดงานวันดินโลก (World Soils Day) จัดกิจกรรม “ Soils : Where the food begins : อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก : “Great food from good soil for better life awareness week .” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2565 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. นายรุ่งศักดิ์ เถื่อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมงานฯ
2. นายสมเกียรติ ทิยอด กำนันตำบลแม่กาษา
3. นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด
4. ท่านผู้อำนวยการ ดร.วรรณชัย เหล้าทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กาษา มอบหมายให้ครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัด
5. ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่กาษาทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
6. กลุ่มเครือข่ายโคก หนอง นา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด
7. นายอดิศรา ขัดต๋า ประธานชมรม Tak Film สื่อสร้างสรรค์จังหวัดตาก พร้อมทีมงาน
8. จิตอาสาในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด

โดยการนี้ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันเดินรณรงค์ เนื่องในวันดินโลก (World Soils Day ) เมื่อมาถึงบริเวณกิจกรรม ประธานฯ กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการรณรงค์วันดินโลก กิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก : “Great food from good soil for better life awareness week.” ประจำปี 2565 จากนั้นประธานในพิธี พร้อมผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมประกาศเจตนารมย์วันดินโลก (Work Soils Day) และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่
1. ปลูกต้นไม้แดง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตาก
2. กิจกรรมห่มดิน
3. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของดิน และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “วันดินโลก” โดยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาที่คุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิธีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหาร ตลอดจนการขจัดความอดอยากหิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
และในการนี้นายขวัญชัย บัวกล้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนิสิตฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
⚘⚘ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ⚘⚘

🚩 ณ ศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่กาษา (ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา แปลงนายธนพล ก๋องแก่น) บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Comment here